برقراری امنیت جنسیت‌محور در جامعه: چرا مهم است، چگونه باید انجام شود

این انیمیشن به این موضوع می پردازد که چرا  ملاحظات جنسیتی و همه‌شمولی اهمیت دارد و چگونه باید این موارد را هنگام  برقراری امنیت در جامعه مورد توجه قرار داد.

Gendered Community Policing: Why it matters, how to do it.

The fourth thematic animation in our Better Peace Initiative series explores why gender sensitivity and inclusivity matter and how to pay attention to this in community policing initiatives.

Download the video
دانلود ویدئو

Gendered Community Policing Video Translations

Gendered Community Policing – Arabic

Gendered Community Policing – Arabic

الشرطة المجتمعية من منظور جندري: لماذا وكيف؟
ما هي الشرطة المجتمعية وما أهمية مراعاة الشمولية والمنظور الجندري فى صفوف الشرطة؟

read more

+1 202-355-8220

info@icanpeacework.org

media@icanpeacework.org

1126 16th Street NW Suite 250, Washington, DC 20036

Share This