زنان صلح‌ساز از ابزار گفتگو استفاده می‌کنند و با طرف‌های متفاوت روبرو می‌شوند تا بازیگران را بر سر میز مذاکره بیاورند، بر سر دسترسی به خدمات بشردوستانه مذاکره کنند، ایئولوژی‌های افراطی و خشونت را به چالش بکشند، و آشتی و التیام اجتماعی را تسهیل کنند. هرچند این روبرویی با «دیگری» به طور اخص آنها را با خطر مواجه می‌کند. قابل توجه آن‌که، زنانی که صلح‌ساز هستند به خاطر کار صلح‌سازی خود تهدید می‌شوند.

زنان صلح‌ساز با مجموعه‌ای از ریسک‌ها و تهدیدات هدفمند علیه ایمنی و سلامت جسمی، عاطفی، سیاسی، اقتصادی و معنوی مواجه هستند. تهدیدات علیه زنان صلح‌ساز شدیدا ماهیت جنسیتی دارد، و از هویت، نقش‌ها و هنجارهای اجتماعی علیه آنان استفاده می‌شود. آنها اعضای فامیل زنان صلح‌ساز را هدف قرار می‌دهند و به دنبال خدشه‌دار کردن اعتبار این زنان از طریق حملات جنسیتی هستند. این حملات به صورت آف‌لاین و همچنین به طور روزافزونی آنلاین، جایی که حوزه عمومی و بی‌نام و نشانی آن دسترسی و تأثیر این تهدیدات را افزایش می‌دهد، اتفاق می‌افتد.

با وجود ۲۰ سال پالیسی‌سازی، اقدام، و شواهد مبنی بر تاثیری گذاری، هنوز شکافی عمیق در به رسمیت‌شناسی، حمایت و حفاظت از زنان صلح‌ساز وجود دارد. این گزارش کوتاه در پی حلاجی و گردآوری دهه‌ها تجربه زنان صلح‌سازی است که به دنبال شناخت مخاطرات بودند تا چشم‌اندازی از عوامل زمینه‌ای و واقعیاتی که ناامنی را برایشان ایجاد و حاد می‌کند فراهم کنند. این گزارش سپس به دنبال نمایاندن طیف و منبع این مخاطرات و تحلیل نقاط قدرت و خالیگاه‌های مکانیزم‌های حفاظتی موجود است و با ارائه رهنمود عملیاتی به دولت‌ها و نهادهای چندجانبه برای حفاظت از زنان صلح‌ساز خاتمه پیدا می‌کند.

این گزارش کوتاه و رهنمود عملیاتی نقش مهمی در ایجاد چارچوب حفاظتی برای زنان صلح‌ساز  داشت که توسط شبکه بین‌المللی اقدام جامعه مدنی(ICAN)، به اختصار آیکن، و اعضای ائتلاف زنان برای رهبری امنیت (WASL)، به اختصار وصل، و با حمایت دفتر امور خارجه، مشترک المنافع و انکشاف انگلستان فراهم شد. این ابتکار بخشی از کمپین «زنان صلح می‌سازند» شبکه آیکن و وصل است و خواستار اقدام برای و ایستادن در کنار زنان صلح‌ساز است.

+1 202-355-8220

info@icanpeacework.org

media@icanpeacework.org

1126 16th Street NW Suite 250, Washington, DC 20036

Share This